...

او پسر حتی عاشقا هم بعضی وقتا جیششون میگیره ... حتی بیشتر !