...

جداً عقیده دارم که برنامه ریزی کردن واسه زندگی اصلاً چیز بدی نیست بلکه خیلی هم خوبه ٬ ولی اینکه اون برنامه‌رو جدی بگیری و بهش بچسبی و پیاده‌ش کنی و پیش رو بگیری و این حرفا ... نه اصلاً . کلاً همیشه زمانبندی و طرح ریزی خیلی بهتر از اجرا کردن اون زمانبندی یا پیاده‌کردن اون نقشهه است.