...

بارون میاد خیس میشی ... برف میاد گوله میشی ... گنجشکک اشی مشی ... لب بوم ما نشی ...


540K

خب ؟