...

جداً به خاطر گل رزی که توی يه ستاره هست ٬ همه آسمون قشنگه ؟!!