...

آدما از هم که دور میشن از هم دور میشن ... اصلاً هر کی آدمه خره .