...

بعضی وقتا هم باید بری زیر تانک ... منم الان به خودم نارنجک بستم دنبال تانکش دارم میگردم ...

دیدی تو هم مثل بقیه وقتی دور شدی دور شدی ؟ دیدی نیستی ؟ حتی فکر کنم قیافت هم با اون قیافه‌ی شب اول نوامبر فرق کرده ... هی راستی دلم هوس کرده بعد از ساعت دوازده برم فرحزاد .. شاید تنها ... آخه تو که دیگه نیستی !

گفتم که دارم دنبال تانکش میگردم ... تانک خوب کسی سراغ نداره ؟