...

خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر ...