...

من عاشق اون تابلوهم که پشت سر اونیه که این عکسه رو گرفته ... همونی که روش یادگاری مینوشتیم ... همون نشونه‌هه ... راستی ... اینجا کجاست ؟


و این صدا ... این صدای تو بود وقتی صدای رگای منو میشنیدی یادته‌؟ موقع خداحافظی ...

(download: 2.8mg)