...

مرسی .. مرسی که این قدر زود آرزوم براورده شد ... مرسی که تا حالا اینقدر خوشحال نبودم . حالا لطفاً من چشام رو میبندم می‌خوابم دیگه بلند نشم .. خب ؟