...

خواستم فکر کنم یه مدت ... نشد . به من فکر کردن نیومده .