...

خب من همیشه گفتم ٬ دختر جنده‌ش خوبه ٬ ولی مادر جنده نه .