...

دوستای خوب ... برای بچه‌های خوب ... هیییی ... بزرگ شدیم دیگه ... زندگی ... سگ تو روحت .