...

من یادم نبود اون رو تانکش مسلسل داره ... منو کشت .