...

دختری که باباش یادش نیاد و هیچ وقت سراغشو نگیره حتماً به مامانش رفته.