...

چشمات رو میبندی ٬ میدویی ٬ میدویی ٬ میدویی ٬ میدویی .... و اونقده میدویی تا به هیچ جا نرسی ... اینجا همش یه بیابونه ... یه جاده‌ی هیچ‌طرفه ...