...

کدگدن‌ها عاشق میشوند ... کرگدن‌ها میمیرند ...