...
بعد از این همه سه نقطه ...... بالاخره نقطه ٬ سر خط.