...

دختره یه وری اومده به من میگه برو زن بگیر :-& !! استغفرالا ... عجب دوره زمونه‌ای شده ها ... اینا از حجب و حیای من دارن سوؤ استفاده میکنن به خدا ! ضعیفه‌ی کم عقل !