...
شیرینه ٬ گرده ٬ گنده‌ست ٬ درشته ... ولی از گلوت که رفت پایین خیلی تلخ میشه ... همچین تلخیش میزنه به وجودت ٬ به همه‌ت .. همچین .... ممممم ... لیمو شیرین و نمیگما ... چیزه ... خوابیدم ... خواب دیدم ... خوااب !