...

الان اگه بهم بگه یه آرزو کن میگم یکی یه‌جوری بیاد منو خوشحال کنه ٬ یه جوری که خیلی خوشحال بشم ... یجوری که مزه‌شو احساس کنم .. یه جوری ... نمیدونم ... دلم می‌خواد خوشحال بشم .. دلم می‌خواد خوشحال باشم ... حتی فقط یه بار ...