...

آره خب ٬ گوشتش تلخه ولی عوضش منت قصاب رو نمیکشی دیگه !