...

آسوده مباش که بی نيازی . . . يک آن دگر پر از نيازی . . .