...


کرگدن ها هم عاشق ميشوند !
« کرگدن گفت: نه امكان ندارد، کرگدن ها نمی توانند دوست بشوند. ....... کرگدن گفت: عاشق یعنی چه؟ دم جنبانك گفت : يعنی كسی كه قلبش از چشم هايش می چكد. ...... كرگدن فكر كرد اگر قلبش همين طور از چشم هايش بريزد ، يك روز حتما قلبش تمام می شود . آن وقت لبخند زد و با خودش گفت : من كه اصلا" قلب نداشتم ،حالا كه دم جنبانك به من قلب داد ، چه عيبی دارد ، بگذار تمام قلبم را برای او بريزم . »
[از اینجا]