...

ميگفت: آب آرام آرام همه جا را ميگيرد ... من شنا بلد نيستم !
ميگم : ... مهم اينه که غرق شدن رو خوب بلد باشي ... مهم اينه که هيچي بلد نباشي تا بتوني خوب و راحت غرق شي .. مهم نيست چقد دست و پا بزني ، مهم اينه که ... نه شايد ديگه مهم نيست .