...

میدونی ٬ واسه خودکشی راه‌های ساده‌تری هم هست ؛ هر پلی که از روش بگذری و پشت سرت خرابش نکنی یه قدم به مرگ نزدیک‌تر میشی ...