...

"کسی که توانایی دوست داشتن را داشته باشد، توانایی از دست دادن را هم دارد..."