...

هی پسر .. بسه دیگه بیدار شو ! خورشید رسیده وسط آسمون .. نیگااااا !