...

و درد و رنج و مبارزه را از اول شروع می‌کنی و وقتی به آرزوت می‌رسی حس می‌کنی گم شدی ... [+]