...

هنوزم حامله‌تم ... اگه از خونه بیرون نمیرم و خودمو بهت نشون نمیدم فقط واسه اینه که میترسم آبستنم رو که ببینی احساس گناه کنی ... راستی ... تو دیگه اصلاً چیزی روهم احساس میکنی ؟