...

قصه‌م میاد ... یکی بیاد براش قصه‌م رو بگم ...