...

از کرامات من و امید اینکه حنانه رو هم قلیونی کردیم ! حالا درسته که آخرش ازش دود در نمیومد ولی بالاخره یاد گرفت که فوت نکنه هورت بکشه !