...

آخه مرشد ! مجنون .. اگه لیلی‌شو داشت ٬ دیگه مجنون نمیشد ! اگه هم شد ... دیگه عاقل نمیشه ! نه دیگه .. این واسه ما دل نمیشه ..