...

آهای تخم‌ژن ناقص ؛ با تو اَم !
من اصلنم فهمیده نیستم ٬ هیچی نمیفهمم ... من بهلول نیستم الاغا ٬ من کسخلم نیستم ... من اصلنم باحال نیستم ... من یه دیوونم ٬ یه خل ... یه مریض ... یه روانی .. همین .