...

امروز دفعتاً دیدم شیشه‌ی عینکم خیلی کثیف شده ٬ پاکش کردم بعد که زدم به چشم متوجه شدم عینکم خیلی تمیز شده ولی دنیا هنوز کثیفه .... چیزه ٬ داشتم تو آینه نیگا میکردم !