...

نه نمرده ٬ تازه منم بیسوادم ! واقعاً از کی تا حالا ۱+۱ میشه یک ؟!! اینجوری نیگام نکن دهه |:)