...

داشتم دست نوشته‌های و شعرا و قصه‌های ۷ سال پیشم رو میخوندم ... وای خدای من ! من چی بودم .. چی شدم ! با این واریانس ۷ سال دیگه من قراره چی بشم ؟ اه ... دارم می‌ترسم ... خیلی