...

« به چشمان خيس از خطور خاطره ها نيز، اعتمادی نيست .
فاصله ٬ تقدير مقدری ست که با آن زاده شديم !

... يا به دست نمی آييم ... يا از دست می رويم ... »