...

یعنی من الان به زور جلو خودمو گرفتم که دری‌وری ننویسما ... اه اه ... گه ... بذ ببینم تا کی میتونم جلو خودمو بگیرم .