...

تو زندگی آدم خیلی سؤالا هستن که دونستن جوابشون هیچی رو عوض نمیکنه ... ولی فکر کنم خیلی جوابا هم هستن که دونستن سؤالش خیلی چیزا رو عوض میکنه ... چرا همیشه واسه سؤالا دنبال جواب میگردیم ؟ پس این‌همه جوابای بدون سؤال مونده چی میشن ؟ مثال نمیزنم ولی ... عمه ؟ بابام کو ؟