...

قشنگ‌تر از سرنوشت کی می‌تونه آدم (آدما) رو بازی بده ؟