...

وقتی تاوان احساس خوشبختی اینقدر سنگینه تاوانی که آدم واسه خود خوشبختی باید بده چیه دیگه ؟!