...

دختره بلند شده و داره میرقصه ... هنوزم سایه‌ی عکس من تو پنجره افتاده و من خودم رو میبینم و دختره رو که بیرون اتاق اون ور شیشه‌های پنجره داره میرقصه ... چشمام رو که باز میکنم ... دختره هنوزم داره میرقصه ...
The Second Waltz - D. Shostakovic (dowload [.rm]: 550k)