...

سکس یه کلاه گشاده که سر همه میره ! ببین حالا من کی گفتما .