...

« می دانم ... همیشه حیاط آنجاپر از هوای تازه ی بازنیامدن است ... »