...

کاشف به عمل اومده من نارسیست نیستم ولی به شدت خودشیفتگی پنهان دارم !