...

آره خب یه اصلی واسه من هست که میگه هیچ اصلی وجود نداره ...