...

زنا رو باید فقط دوست داشت ٬ نباید درکشون کرد ٬ خطر داره !