...

بزرگترین مزیت احساسات اینه که به تو کمک می‌کنن اشتباه کنی ٬ و این خیلی خوبه .