...

... گاهگه بیدار میخواهیم شد زین خواب جادویی٬
همچو خواب همگنانِ غار٬
چشم می مالیم و می گوئیم: آنَک٬ طرفه قصرِ‌ زرنگارِ صبحِ شیرینکار.
« لیک بی مرگست دقیانوس
وای وای افسوس.‌
»