...فرض کن يک تپه شن داريم ٬ حالا يک دونه شن از روی تپه بردار. باز هم روبروت هنوز يک تپه شن هست . اين کار رو هی تکرار کن و تکرار کن و تکرار کن تا به مرور زمان و دونه دونه شنا رو اونقدر از روی تپه ور داری که دیگه اونی که روبروته اسمش تپه نباشه. آخرين دانه‌ای که برداشتی تا اسم تپه از جسمت برداشته بشه کدوم بود؟‌ اسمش چی بود؟ حالا اون دونه رو بذار سر جاش ٬ فکر می‌کنی با برگردوندنش تپه هه هم برميگرده ؟!! با برگردوندن یه دونه شن دیگه چی ؟ [+]

اصلا هیچ میفهمی چی می‌خوام بگم ؟ میدونی تپه چیه ؟ جسم کدومه ؟ کی داره دونه دونه شنا ورمیداره ؟ اصلاً حالیت هست که من با تواَم ؟ هی تو ... تو کی هستی ؟